met bouwweb vind je meer!


 

5 november 2006

Vurig pleidooi voor innovatief meesterschap Aanbesteden, Ontwerpen en Bouwen
door Mr.ing. Alex De Maesschalck,

“Begint Eer Gij Bezint”
De kop boven dit artikel en de volgende tekst zijn geïnspireerd door een aantal artikelen zoals de afgelopen weken gepubliceerd in o.a. de Cobouw. Deels naar aanleiding van de “Bos en Lommer Plein” affaire en de toepassing van een 3D-objectbenadering in de bouw.

Een aantal koppen gebezigd boven verschillende artikelen zijn de volgende, in willekeurige volgorde:

 • Vurig pleidooi voor Bouwmeesterschap; 22 09-06
  ( pleidooi voor professioneler architecten en beheersing van de totale procesketen).
 • Grotere rol voor de Architect bepleit in het bouwproces ( De architect als bouwmeester bepleit door o.a. BNA, waaraan alle andere partijen ondergeschikt zijn. Dit n.a.v. Bos en Lommerplein).
 • De onafhankelijke controleur als oplossing bij uitstek; 21-07-06
  (“Controleren van het bouwproces” is de oplossing om fouten terug te dringen zegt Prof. Dr. J.Beijen).
 • Terugkeer kwaliteitstoets; 26-09-06
  (Auteur wil traditionele Kwaliteitsborging terug. Bedoeld is Kwaliteitsbeheersing).
 • ONRI: Opdrachtgever heeft baat bij terugkeer hoofdconstructeur; 10/06
  (Rol constructeur verdient opwaardering. BNA wil ook een hoofdconstructeur, maar dan ondergeschikt aan de architect).
 • Kritiek op terugkeer hoofdconstructeur; 13-10-06
  (Men zit niet te springen op nog meer toezicht;. Positie constructeur moet gelijkwaardig worden aan die van de architect).
 • Innovatiegolf slaat nog nauwelijks aan; 6-06-06
  (Conclusie van Rijksgebouwendienst dat innovatie slechts met de mond beleden wordt).

Koppen van een andere categorie artikelen, gericht op een meer integrale aanpak, zijn:

 • Bouw kan faalkosten verminderen door een 3D-objectbenadering;
  3-10-06.
 • Sprong in het diepe
  (Cobouw Totaal nr. 19, 10/06; mening architectenbureau t.a.v. 3D).
 • Einddoel is volledig in 3D te werken
  (Cobouw Totaal nr. 19, 10/06; mening grote aannemer t.a.v. 3D).
 • Fouten kosten bouw vijf miljard per jaar.
  Ten minste 10%van de omzet
  (NRC, 7 april 06).

Wat hebben al de voornoemde artikelen met elkaar gemeen?
Wat heeft 3D ontwerpen en virtueel bouwen met bouwmeesterschap, Bos en Lommerplein, meer kwaliteitsbeheersing en toezicht, van doen? Voor de niet-ingevoerden in 3D ontwerpen en virtueel bouwen, zo blijkt uit onze praktijk, niet zoveel. Dus dat wij beweren en zelfs kunnen aantonen dat de samenhang een evidente en onlosmakelijke is en dat dientengevolge implementatie noodzakelijk is, wordt vooralsnog niet als zodanig omarmd in de bouw- en U-bouwsector.

Uit de genoemde artikelen wordt in ieder geval duidelijk dat vele partijen, eigenlijk beoogde partners in de ontwerp en bouwketen, het niet met elkaar eens zijn en ook niet goed met elkaar samenwerken. De aanbevelingen en beweringen in voornoemde artikelen zijn alle gericht op kwaliteit, proces- en resultaatverbetering. Zij zijn deels innovatief en de moderniteit omarmend, maar deels ook primitief, nostalgisch en egocentrisch, met in enkele gevallen zelfs het risico om averechts te werken.

Indien de architectenwereld meent dat de professionaliteit van de architect omhoog moet, dan is er werk aan de winkel, maar als het erom gaat met een nostalgisch terugverlangen naar vervlogen tijden, als een Michel Angelo, of Leonardo Da Vinci de totale procesketen te managen, dan is men niet realistisch. Kijk, indien dat waar te maken is, prima, maar concurreer dan in een transparante markt op objectieve criteria om het bouwmanagerschap. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat dit zal slagen. Het hardere, resultaatgerichte karakter dat bouwmanagement behoort te kenmerken past weinig in de core business van wat des architects is.

De managerial, procesmatige en methodische benadering van de bouw is reeds lang weg geëvolueerd van dat oude bouwmeesterschap des architects sine qua non. Wij moeten ook niet terug willen. In de huidige bouwpraktijk is zelfs op afstand de meest conservatieve en m.b.t. Moderne systemen, contract- en organisatievormen achterblijvende en zelfs recalcitrante beroepsgroep, die der architecten.

De onvolkomenheden, m.n. die t.a.v. veiligheid en kwaliteit, die zich voordoen in de versnipperde procesketen zijn zeker zorgwekkend. De oplossing zit wel evident in haast maken op de ingezette weg van moderniteit. Maar dan wel integraal en goed en niet halfslachtig zoals thans evident het geval is. Er kan in de markt geen plaats meer zijn voor het de vrije hand laten aan “onprofessionele” opdrachtgevers die zonder deskundige ondersteuning en om lijfsbehoud krampachtig de wereld naar hun hand willen zetten. Dit kan overigens alleen middels nieuwe regelgeving voor aanbesteding en concreet en centraal beleid ter zake. Noch kan de bouwmarkt zich afhankelijk laten van ontwerpende en quasi management opdrachtnemers die ondanks hun waardevolle deskundigheid binnen bepaalde kennis- en expertisegebieden, de gehele procesketen als hun domein claimen in een bedenkelijk natuurlijk evenwicht en “pas de deux” met de “onprofessionele” opdrachtgever. Dat kun je deze opdrachtnemers niet echt kwalijk nemen. Het is immers een vrije, competitieve markt en geboden kansen moet je pakken. Maar hoe onderscheid je dan tussen al deze spelers op die markt.

Welnu dat kan!
Door middel van goede wetgeving, waaraan vooralsnog de het voorstel voor de Aanbestedingswet niet voldoet, alsmede door centraal, concreet beleid en een toetsingsauthoriteit voor de overheid in haar bouwprogramma. Door middel van Innovatieve contract- en samenwerkingsvormen en het vereisen van de toepassing van integrerende ontwerp en managementsystemen (3D Design & Virtueel bouwen en Datamanagement; Systems Engineering).

Echt samenwerken is de toekomst.
Door middel van concreet regeringsbeleid waarmee de professionaliteit van opdrachtgevers/overheden wordt vergroot m.b.t. wat er nodig is om een bouwwerk in de markt te zetten en om de gehele keten in goede en veilige banen te leiden. De normen en standaards (o.a. ISO) ter zake bestaan al en moeten geïmplementeerd worden. Voorbeeld van de wildgroei in de praktijk: “een project dat wordt gemanaged door slechts een gedelegeerd opdrachtgever die weinig anders doet dan bouw- en ontwerpvergaderingen voorzitten, of de overgewaardeerde zg. procesmanagers die Nederland heeft gecultiveerd, “but who opportunistically only manage the process, as the process flows””. In het laatste geval ben je thans politiek nog spekkoper en wordt je gewaardeerd als “bruggenbouwer” in de figuurlijke zin. Maar tegen criteria van resultaatgericht projectmanagement ben je een risico voor projectfinanciën en zeker voor de veiligheid van mensen en gebouwen. Dat de opdrachtgever niet voor een implementatie van een goed en volledig management team wil betalen (de kengetallen voor directiekosten kloppen niet) is waar.

Het ontslaat de opdrachtnemer echter niet van zijn /haar verantwoordelijkheid te adviseren dat het beter kan en hoe. De kostenbesparing zit hem dan niet in de directe kosten voor de geleverde dienst, maar in voorkomen van hogere faalkosten en in een hoger kwaliteit- en veiligheidsrendement.

Mr.ing. Alex De Maesschalck,
directeur van ADM Management Consultants,
bouw-, management- en juridisch adviseur.
E-mail: info@admadvies.nl

Meer info: ADM Bouwmanagement

 

 

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer

 


AEC info bouwinformatie.

 

 

 

 

 

Dienstveiling

Glasbok - transport van glas

 

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2022 bouwweb