Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

18 augustus 2003

Schot in plannen voor Westerschelde

De projectdirectie Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium verwacht in de loop van volgend jaar klaar te zijn met de ontwikkelingsschets voor het hele Vlaams-Nederlandse Westerscheldegebied. Daarna moet volgens de afspraak binnen negen maanden een politiek besluit worden genomen.
De Nederlands-Vlaamse projectdirectie zorgt ervoor dat bij nieuwe plannen al in een vroeg stadium met grensoverschrijdende belangen en wensen rekening wordt gehouden.

In de ontwikkelingsschets komen maatregelen aan bod voor zowel verdieping van de vaargeul, de veiligheid als natuurontwikkeling. Bouwstenen hiervoor zijn onder meer een strategische milieueffectrapportage en een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Een en ander moet moeten leiden tot een aantal scenario’s voor getij-ongebonden toegang van de Antwerpse haven (verdieping vaargeul), een verbinding tussen de Ooster- en Westerschelde met het oog op het verlagen van de hoogwaterstanden bij stormvloeden en een natuurontwikkelingsplan.

Een studierapport voor dat natuurontwikkelingsplan is inmiddels gereed. Hieruit blijkt dat de maatregelen die nodig zijn 200 tot 300 miljoen euro zullen vergen. De meeste uitgaven komen pas in de periode na 2010 aan bod. Tot 2010 zal voor een aantal voorbeeldprojecten 30 tot 40 miljoen euro nodig zijn, blijkt uit de planstudie.

Schorren

In het Nederlandse gebied moet – in 2030 – 3000 hectare natuur zijn gerealiseerd. De strakke grenzen tussen water en land zullen daarbij worden vervangen door geleidelijkere. De in de verdrukking geraakte schorren en ondiepwatergebieden keren op die manier terug. Dijkverlegging is daartoe een middel, zodat stukken polder aan het dynamische getijgebied worden toegevoegd. Buitendijks kunnen verder gebieden die zo hoog zijn komen te liggen dat ze niet meer onderlopen, worden afgraven. Tevens wordt gedacht aan binnendijkse wetlands, al dan niet met – gecontroleerde – getijwerking.

Om de gewenste situatie te creëren is veel grondverzet nodig. Dijken moeten worden verlegd, te hoge gebieden moeten worden afgegraven en te lage opgehoogd. Zoals polders die anders bij toevoeging aan het getijdengebied niet het gewenste ondiepe water of jonge schor opleveren. Daarnaast zijn er veel waterbouwkundige werken nodig zoals duikers, sluizen en diverse (natuurvriendelijke) oeververstevigingen.

Uitgangspunt is dat de maatregelen de natuur dienen maar tegelijk ook de veiligheid, waterkwaliteit, visserij (kraamkamer) en recreatie. Met name veiligheid ligt gevoelig in Zeeland. Eerdere voorstellen voor ontpoldering langs de Westerschelde leidden tot felle reacties onder de bevolking. De maatregelen voor natuurontwikkeling leiden echter ook tot vermindering van plaatselijk te grote getijdenenergie, zo wordt onderstreept.

Bron: Cobouw

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl