Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

27 januari 2004

Economie is niet alleen zaak van cijfers
door Arnold Heertje in NRC Handelsblad van 18 juli 2003

De economie wordt te vaak vereenzelvigd met financieel handelen. Dat is echter een te beperkte opvatting. De economische wetenschap kan in alle situaties worden toegepast waar sprake is van schaarste, dus ook op het gebied van natuur en cultuur, meent Arnold Heertje.
 
De Raad van State heeft woensdag het besluit van de provincie Zeeland de Westerschelde Container Terminal bij Vlissingen aan te leggen, vernietigd. Het behoud van het unieke en niet-reproduceerbare natuurgebied de Kaloot, alsmede de vogelbescherming zijn zwaarwegend geweest in de beslissing. Daarnaast verwijt de Raad de provincie onzorgvuldige besluitvorming over het zoeken naar alternatieven en de werkgelegenheidseffecten van het project.

Deze uitspraak is richtinggevend voor het denken in ons land over het omgaan met de beperkte ruimte. In de maatschappelijke besluitvorming verschuift het eenzijdige gewicht van de financiële calculaties naar de kwaliteit van de leefomgeving. Allerwegen wordt hierin een nederlaag gezien van de economie versus het belang van natuur, open ruimte, milieu en cultuur.

Dit is een misverstand, dat de reactie van de demograaf D. van der Kaa (NRC Handelsblad, 10 juli 2003) op een artikel van de econoom B.M.S. van Praag (opiniepagina, 7 juli 2003) ontsiert. Van der Kaa typeerde Van Praag als iemand die alles in geld wil vertalen. Zelfs werd hem een ,,vertekend mensbeeld'' toegedicht. In zijn wetenschappelijk werk is Van Praag nooit uitgegaan van een bepaald mensbeeld. Ten onrechte denkt Van der Kaa dat economie is beperkt tot activiteiten die neerslaan in financiële calculaties.

Dat in de achter ons liggende jaren in het economisch leven de nadruk heeft gelegen op geldstromen, financiële rendementen, beurskoersen, optieregelingen en kwantitatieve economische groei, betekent niet dat de theoretische economie evenzeer is ingesnoerd tot de analyse van financiële calculaties. Nu in de praktijk het tij keert en de kwaliteit van het bestaan hoger op de agenda staat, is de economische wetenschap gereed om de besluitvorming over de niet-calculeerbare doeleinden van individu en samenleving te begeleiden. Onverschillig of het nu gaat om de kwaliteit van het onderwijs, de medische zorg, de ruimtelijke ordening, de cultuur of het leefmilieu.

Het misverstand is ernstig omdat in de publieke sfeer beslissingen over de ruimte worden genomen op basis van zogenoemde rationele calculaties van financiële opbrengsten van bedrijfsterreinen, havens, woningen en kantoorgebouwen. Doordat de betekenis van niet-reproduceerbare goederen zoals natuurgebieden en historische gebouwen, boerderijen en monumenten niet-calculeerbaar is, worden deze componenten van de welvaart als irrationeel terzijde geschoven. De kwaliteit van het bestaan van huidige en toekomstige generaties wordt hierdoor bedreigd.

Economie is de wetenschap van de wijsheid van het eeuwige tekort. Eeuwig zolang er mensen bestaan met een eindig leven. Daardoor is de tijd altijd schaars. Onder alle omstandigheden woekert de mens als sociaal wezen met beperkte middelen ten opzichte van zijn behoefte aan goederen, diensten, vrije tijd en leefbaarheid. Behoeften die deel uitmaken van de welvaart en die binnen het gezichtsveld van de economie vallen, omdat het voorzien in deze behoeften het beslag leggen op schaarse middelen vergt.

De behoeften ontlenen hun kleur aan de persoonlijke voorkeuren, die in tijd en ruimte veranderen. Zij zijn subjectief. De een drinkt de hele dag melk, de ander jenever. De economische wetenschap maakt geen onderscheid. Zij aanvaardt de mensen zoals ze in al hun verscheidenheid zijn, bestudeert het aspect van hun handelen dat de wijze van het omgaan met schaarse middelen behelst. De economie berust niet op een bepaald mensbeeld en gaat evenmin uit van rationaliteit van gedrag. De mens handelt zoals hij handelt. Voor de economie is dit handelen onderwerp van onderzoek, voorzover het is gericht op de subjectieve behoeftebevrediging onder invloed van het eeuwige tekort aan middelen. De economische wetenschap is niet bij machte rationeel van irrationeel gedrag te onderscheiden.

Mijn leermeester Pieter Hennipman rekende in de jaren dertig al af met de homo economicus; de rationaliteit van het economisch handelen en de beperking van het economische tot financiële markttransacties. Het invoeren van het geld is een handig hulpmiddel om een deel van het economische proces te organiseren. Maar het blijft een abstractie. Bij het kopen van een modieuze japon van 500 euro, gaat het om het subjectieve nut van de japon. Over de prijs twist men, niet over de smaak. De prijs is een instrumentele schijnobjectiviteit, die de transactie versoepelt, doch de aandacht afleidt van de subjectieve behoeftebevrediging. Ook het ontvangen van een geldinkomen is een rookgordijn, waarachter vreugde en verdriet verbonden met het verrichten van arbeid schuil gaan.

Behalve op geld waardeerbare transacties, behoren tot het domein van de economische wetenschap, alle niet-calculeerbare oogmerken, voorzover het aspect van het beslag op schaarse middelen in het geding is. Er is geen kwantiteit zonder kwaliteit en er is kwaliteit zonder kwantiteit. Economische ontwikkeling gaat over de dynamiek van de behoeftebevrediging en is niet beperkt tot percentages van het nationaal inkomen.

De doelstelling natuurgebieden te behouden voor toekomstige generaties is van kwalitatieve aard. Er ontbreken marktprijzen om dit oogmerk monetair te vertalen. Maar het behoud van natuur en milieu brengt ons niet buiten de economie. Het oogmerk valt onder de welvaart van huidige en toekomstige generaties en noopt tot het afzien van een ander gebruik van de ruimte. Zelfs als het alternatieve gebruik tot gederfde winststromen wordt herleid, ontbreekt de kwantificering deze te vergelijken met het nut van de natuur voor nu en later, dat niet op marktwerking maar op subjectieve beleving berust.

Helaas dragen economen bij tot het misverstand. Vooral bedrijfseconomen en accountants, die de blik uitsluitend richten op de calculeerbare werkelijkheid. Verder algemeen economen die fundamentele uitgangspunten van hun vakgebied - subjectieve welvaart en objectieve schaarste - uit het oog verliezen. Zij meten de welvaart door de financiële waarde van de productie en zien de schaarste op den duur verdwijnen. De welvaart wordt ten onrechte geobjectiveerd; de schaarste ten onrechte gesubjectiveerd. Zo verscheen de homo economicus weer op het toneel, vergezeld van de rationaliteit van het handelen en het gelijkstellen van de woorden 'economisch' en 'financieel'. De verwarring bereikte een hoogtepunt door vervolgens een discussie over waarden en zelfs geluk in de economie te beginnen. Hennipman draait zich in zijn graf om. Alleen niet voor lang.


Prof.dr. A. Heertje is oud-hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam en bijzonder hoogleraar geschiedenis van de economische wetenschappen aan dezelfde universiteit. Het artikel van B.M.S. Van Praag en het stuk met de reactie van D. van der Kaa zijn na te lezen op www.nrc.nl/opinie Welvaart wordt ten onrechte geobjectiveerd

bron: NRC Handelsblad

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl