Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

2 februari 2004

Investeren in oudere bouwwerknemer loont
 
Minister Remkes pleitte ooit voor de uitstroom van oudere ambtenaren om geen slagveld onder jongere werkenden en werkzoekenden te laten ontstaan. Discussie genoeg over ouderen. Helaas alleen uit oogpunt van werkgelegenheid en het geld om de vergrijzing te kunnen betalen. Maar wat te denken van kwaliteit? Zonder extra investeringen in oudere medewerkers lopen we het risico een kwaliteitsslag te verliezen.

Onderzoek leert dat slechts 40 procent van alle 55- tot 60 jarigen deelneemt aan het arbeidsproces; van de 60- tot 64 jarigen is dat nog maar een luttele 15 procent (bron OESO). Op gemiddeld 61,5 jarige leeftijd stopt de Nederlander met werken. In de bouwnijverheid liggen de cijfers zelfs nog iets lager. Thans komt het afschaffen van VUT-regelingen en het mogelijk oprekken van de vroegpensioenregelingen in beeld.

De vergrijzing in de bouw zal hard toenemen. Het krapper wordende aanbod van werknemers versnelt dit proces. Dus wordt het de hoogste tijd om te investeren in oudere werknemers om te bevorderen dat zij ook daadwerkelijk langer en met plezier hun werk kunnen blijven doen. Het is nog niet zo lang geleden dat sprake was van jeugdwerkloosheid en dat om die reden de ouderen plaats moesten maken voor de jongeren. Er werd massaal gebruik gemaakt van de geïntroduceerde VUT-regeling. Feitelijk ‘spoorde’ een werknemer niet als hij aankondigde graag door te werken tot 65 jaar of langer.

Bijna alles werd uit de kast gehaald om duidelijk te maken dat dit toch wel ‘asociaal’ was. De animo voor de VUT-regelingen was bovendien groot, omdat heel veel werknemers zo rond de 17-18 jaar (of soms nog eerder) direct na school aan de slag gingen. En zeker in de bouwnijverheid met een staat van dienst van meer dan 40 jaar is het fysiek en geestelijk bijna niet meer mogelijk om aan de nieuwe productie-eisen te voldoen. De VUT wordt dan ook vaak gevoeld als een bevrijding.

Plezier
Wanneer wij de theorie van Maslow en Herzberg (inhoudstheorieën rond menselijke behoeften) loslaten op deze gang van zaken, dan is het heel begrijpelijk dat veel oudere medewerkers liever vandaag willen stoppen dan morgen.

In het behoeftepatroon van werknemers wordt vaak alleen maar invulling gegeven aan de eerste twee elementen, te weten loon/salaris (fysiologische behoefte) en de behoefte aan zekerheid (behoud van baan en werk). Aan de overige behoeftepatronen wordt minder of soms in het geheel geen aandacht besteed.

Bij een leeftijdbewust personeelsbeleid gaat het er om dat werknemers in de organisatie ook de kans krijgen om de overige behoeftepatronen in te vullen, waaronder ‘sociaal er bij horen’ (goede persoonlijke relaties en op de hoogte zijn van het beleid van de onderneming via onder meer informatie en communicatie) en ‘achting’ (werknemer die zich verantwoordelijk weet voor het werk). Wanneer ons dít lukt, is de kans groot dat oudere medewerkers weer plezier in het werk krijgen. Dit plezier was vroeger zeker aanwezig. Als gevolg van het gemis aan verdere doorgroei in het behoeftepatroon, is het langzaam weggeëbd.

Het behoeft geen betoog dat je in degelijke zaken niet moet generaliseren. Navraag bij ouderen leert dat ze het werk misschien nog wel leuk vinden. Echter, de omstandigheden waaronder moet worden gewerkt, roepen spanningen op, met name op het fysieke vlak.

Wanneer wij meer invulling geven aan de behoeftepatronen ‘achting’, ‘persoonlijke groei in het werk’, ‘aanspreken op de verantwoordelijkheid’ en ‘erkend worden’ (zelfactualisatie) is de vraag of dat voor ouderen in de bouw opgeld doet c.q. haalbaar is. Wij kunnen zelfactualisatie vergeten wanneer wij blijven uitgaan van bestaande CAO-arbeidstijden voor ouderen met lange werkdagen en -weken en ook nog verwachten dat ouderen eenzelfde hoeveelheid productie afleveren als hun jongere collega’s (ze verdienen toch veel). Logisch dat ouderen dan het liefst zo snel mogelijk de bouw willen verlaten. Nee, een leeftijdbewust personeelsbeleid moet uitgaan van de talenten die ouderen in de loop der jaren hebben opgebouwd.

Naadloos
Erkenning dat de kennis en ‘know how’ van oudere werknemers bijdragen aan vooruitgang en absoluut noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het werk.
Wat ouderen wel of niet kunnen wordt niet vastgesteld door de werkgever maar door de ouderen zelf in overleg met de werkgever. In de sfeer van arbeidsvoorwaarden en werkzaamheden zal een beleid moeten worden ontwikkeld dat naadloos aansluit op het individuele behoeftepatroon van de oudere werknemer.

Als zo’n klimaat kan worden gecreëerd en de mogelijkheden in de onderneming aanwezig zijn, zal de oudere medewerker veel sneller bereid zijn om langer te blijven werken en zijn kennis en ervaring op een andere manier inbrengen dan alleen maar op het fysieke vlak. Maatwerk in de zin van aantal te werken arbeidsdagen en arbeidstijden, een beloning die gebaseerd is op deze aanpassing zonder de opgebouwde rechten daarmee om zeep te helpen (zoals in de sfeer van pensioen), het vervullen van functies die minder fysieke inzet vragen en zo zijn er nog meer maatwerkcriteria te noemen.

Verborgen
Bij het ontwikkelen van deze vorm van maatwerk is het overleg tussen werkgever en werknemer bepalend. Geen CAO kan in detail aangeven wat de uitkomst van dit overleg moet zijn.
Het is meer het op zoek gaan naar de verborgen talenten die oudere bouwmedewerkers hebben en die kunnen worden ingezet op het werk. Begeleiding van jongeren, aandacht voor kwaliteit en veiligheid, adviseren van de klant op basis van deskundigheid etcetera.

Ouderen die vaak vakinhoudelijk buitengewoon goed zijn opgeleid, kunnen een bijdrage leveren om deze kennis over te brengen op anderen in een coachende rol. Niet iedereen is het gegeven om dit te doen. Maar boor deze verborgen talenten bij ouderen aan. Deze andere aanpak betekent wel dat geïnvesteerd moet worden in een ondernemingsbeleid waarbij iedere medewerker de kans krijgt om te leren op welke wijze hij aan ‘zijn’ behoefteschema verdere invulling kan geven. Want tenslotte zijn de jongeren van vandaag de oudere werknemers van de toekomst, die waarschijnlijk niet op een 62- jarige leeftijd kunnen uittreden.

Jan de Koning
Algemeen directeur van B.O.B. Kennisoverdracht B.V. in Waddinxveen

 

bron: Cobouw

 
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl