Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

26 juni 2004

Is bij ARW 2004 sprake van behoorlijk bestuur?

Binnenkort komt het ARW 2004 (Aanbestedingsregelement Werken), dat vanaf 1 augustus 2004 in werking zou moeten treden. Dit reglement vervangt het huidige UAR 2001 en het UAR-EG 1991. De vraag rijst of de beleidsregel, waarmee dit reglement wordt afgekondigd, wel volgens de voorschriften uit de Algemene Wet Bestuursrecht tot stand is gekomen.

We gaan maar even terug in de tijd. Op 8 september 2003 bood minister Dekker van VROM de Tweede Kamer een overzicht aan van de acties die het kabinet nam naar aanleiding van de Parlementaire Enquête Bouwnijverheid (Tweede Kamerstukken 2002-2003, 28244 nr. 54). In het overzicht van de acties staat onder het kopje ‘aanbestedingen’ het volgende te lezen:
Op de korte termijn de bestaande Uniforme Aanbestedingsreglementen vervangen door aangepaste aanbestedingsreglementen voor de gehele rijksoverheid (inclusief regelen eigen ‘non-kartel-verklaring’) (motie 31, 40). Bij de inwerkingtreding staat dan: najaar 2003 en bij de verantwoordelijken staat: VROM in samenwerking met EZ en aanbestedende bouwdepartementen in overleg met mede-overheden in contact met sector.

Contraproductief
Duidelijk is dat deze doelstellingen qua werkingsniveau (toepasselijk voor gehele rijksoverheid) en qua inwerkingtreding (najaar 2003) niet zijn gehaald. De Tweede Kamer zal zeker geïnteresseerd zijn in het eerste aspect, nu slechts de oude bouwministeries en het ministerie van LNV, de regeling lijken te dragen. Daarnaast is deze verdergaande versnippering in regelgeving tegengesteld aan wat de Tweede Kamer van het kabinet wenst.
Is het zo dat de betrokken minister, zowel met de overige ministeries, als met de VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen, niet op één lijn is kunnen komen over het ARW 2004? Vanuit de praktijk kan/mag er wel dringend op worden gewezen dat deze uitkomst contraproductief is. Slechts de advocatuur vaart hier wel bij. Ook de administratieve lastendruk stijgt verder met zoveel verschillende aanbestedingsreglementen.

Bestuursrecht
Een beleidsregel is min of meer een bestendige gedragslijn van een overheid, waar die overheid ook aan te houden is, met uitzondering van een afwijkingsbevoegdheid. De Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) besteedt relatief kort aandacht aan het begrip beleidsregel.
De Awb regelt in de artikelen 4:81 tot en met 4:84, de bevoegdheid beleidsregels vast te stellen, de verwijzing naar beleidsregels, de vermelding van de bevoegdheidsgrondslag en de afwijkingsbevoegdheid van een beleidsregel. Een beleidsregel is altijd een besluit. Om die reden is op de totstandkoming van een beleidsregel altijd hoofdstuk 3 van de Awb van toepassing.

De vraag rijst of, gelet ook op de belangen van lokale overheidsopdrachtgevers en inschrijvers en voorts op het ‘gewicht’ van deze materie, niet de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb of de uitgebreide voorbereidingsprocedure van afdeling. 3.5. Awb diende te worden gevolgd.
Kenmerkend bij de totstandkomingsprocedures uit de Awb zijn onder meer de openbaarheid en de inspraak. Ook komt hierbij conform de Awb de belangenafweging (evenredigheidsbeginsel) aan de orde. Daar is in onderhavige zaak niets van gebleken. Alles is achter departementale schermen tot stand is gebracht. De Awb schrijft duidelijk anders voor. De vraag die dus nog zal moeten worden beantwoord is, of hier sprake is van behoorlijk bestuur.

Mr. Armand P.C.F. Doggen
Directeur Adviescentrum Aanbestedingen B&U

bron: Cobouw
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl