met bouwweb vind je meer!


Asset Management Infrastructuur

 

 

 

 

 

12 maart 2005

Akkoord met Vlaanderen over een plan voor de Schelde

Nederland en Vlaanderen hebben een akkoord bereikt over een plan voor de Schelde. Het akkoord omvat afspraken over een betere beveiliging tegen overstromingen, meer ruimte voor natuur en een betere toegankelijkheid.

Minister Peijs, staatssecretaris Schultz (Verkeer en Waterstaat), minister Veerman (LNV) en de Vlaamse minister Peeters hebben een Memorandum van Overeenstemming ondertekend, waarin de afspraken zijn vastgelegd.
Nederland en Vlaanderen investeren samen ruim 500 miljoen euro om de bereikbaarheid, de veiligheid en de natuur rond de Schelde te verbeteren. Het is de bedoeling dat de projecten voor 2010 zijn gerealiseerd of in ieder geval in uitvoering zijn.

Toegankelijkheid
De Westerschelde is de doorvaarroute voor vrachtschepen van en naar de havens van Antwerpen, Gent, Terneuzen en Vlissingen. Omdat vooral de haven van Antwerpen door steeds grotere containerschepen wordt bezocht, is het voor een veilige en vlotte doorvaart van belang om de Schelde te verdiepen.
In het akkoord is afgesproken dat de vaarweg wordt uitgediept, zodat ook schepen met een diepgang van 13,10 meter de haven kunnen bereiken. Om de riviernatuur daarbij te ontzien, worden baggermethoden ontwikkeld waarbij het patroon van geulen, slikken en schorren zoveel mogelijk in stand blijft.

Veiligheid
Ondanks eerdere verbetering, is de beveiliging tegen overstromingen langs de Zeeschelde in Vlaanderen nog onvoldoende. Om de veiligheid te verbeteren, worden bij verschillende steden en dorpen de dijken verhoogd. In het landelijk gebied krijgt de rivier op meerdere plaatsen de ruimte om bij hoge waterstanden het land op te stromen.
In Nederland is de beveiliging tegen overstromingen op dit moment voldoende.

Natuur
Door inpoldering, dijkverhogingen en baggerwerken is in het verleden het natuurlijke systeem van de Schelde verstoord, soms zo erg dat de bijzondere natuur van de rivier in het gedrang is gekomen.
In het nieuwe akkoord wordt daarom meer ruimte gereserveerd voor de rivier en de natuur. Een oppervlakte van ongeveer 1000 hectare, voornamelijk agrarisch gebied, wordt nieuwe natuur, waar slikken en schorren en het bijbehorende tij het beeld bepalen. Daarvan bevindt zich 600 hectare in Zeeland.

Akkoord
In het akkoord zijn verder afspraken gemaakt over onder meer de verbetering van de veiligheid van scheepvaart, rampenbestrijding en betere wegverbindingen met Vlaanderen en de Zeeuwse havens.
Het akkoord, waarmee de ministerraad heeft ingestemd, wordt ter goedkeuring naar de Tweede Kamer gestuurd.

Bron: Persbericht ministerraad

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

 

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

 

 

 

 

Glasbok - transport van glas

c

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2023 bouwweb