met bouwweb vind je meer!


Asset Management Infrastructuur

 

 

 

 

 

16 april 2005

kabinet wil 2,2 miljard euro investeren in veilig rivierengebied

Het kabinet wil met een investering van ruim 2 miljard euro het stroomgebied van de Rijn en een deel van de Maas beschermen tegen overstromingen. De maatregelen moeten ook de ruimtelijke kwaliteit verbeteren.

Het pakket maatregelen is vastgelegd in de Planologische Kernbeslissing (PKB) deel 1 Ruimte voor de Rivier. De PKB is samen met de milieueffectrapportage van 1 juni tot met 23 augustus te raadplegen op www.ruimtevoorderivier.nl. Burgers, belangengroepen en overheden kunnen tijdens de inspraakronde hun mening geven over het plan.

Het kabinet heeft ook besloten om Rijnstrangen en Ooijpolder niet langer te reserveren als noodoverloopgebieden. Uit onderzoek naar strategieën voor rampenbeheersing blijkt dat deze reserveringen niet rendabel zijn. Het kabinet neemt uiterlijk begin 2006 een definitief besluit over andere strategieën.

Ruimte voor de rivier
Het kabinet wil met het project Ruimte voor de rivier een duurzame oplossing bieden voor dreigende hoogwaterstanden en tegelijk de kwaliteit van het landschap verbeteren. Waar voorheen het accent lag op dijkversterking, wordt nu meer gekozen voor rivierverruiming. Het pakket technische en ruimtelijke maatregelen is tot stand gekomen in samenwerking met gemeenten, waterschappen, provincies en maatschappelijke organisaties. De maatregelen moeten worden uitgevoerd voor 2015.

Koploperprojecten
Het kabinet heeft een aantal projecten aangewezen als koploperproject. Voor deze projecten zijn noodzaak, draagvlak en financiële haalbaarheid aangetoond. Ook dragen zij voldoende bij aan de verlaging van de waterstand. Het gaat om het ontpolderen van de Noordwaard, de dijkverlegging Westenholte en de uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden langs de IJssel.

Andere maatregelen
Andere maatregelen in de PKB zijn onder meer:

  • twee dijkverleggingen langs de Waal;
  • dijkteruglegging Lent voor de aanpak van het knelpunt Veur-Lent;
  • hoogwatergeul bij Vessen-Wapenveld, in combinatie met drie dijkverleggingen;
  • ontpoldering van de Overdiepsche Polder langs de Bergsche Maas.   

In de PKB staan ook maatregelen voor het gebied langs de Neder-Rijn en verschillende andere initiatieven langs de IJssel.

Bron: Persbericht ministerraad

meer info: ruimtevoorderivier - waterpro

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

 

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

 

 

 

 

Glasbok - transport van glas

c

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2023 bouwweb