met bouwweb vind je meer!


Asset Management Infrastructuur

 

 

 

 

 

13 oktober 2005


Kwaliteitsmeting bedrijventerrein Zaanstad-Noord; pilot ROA

In de gemeente Zaanstad vindt in de komende twee maanden een inventarisatie plaats van de mogelijke knelpunten op de bedrijventerreinen Molletjesveer, Noorderveld en Assendelft-Noord. Zaanstad wil de kwaliteit van deze terreinen op een voldoende peil houden, banen behouden en waar mogelijk banen toevoegen. Op basis van de resultaten kan de gemeente, waar nodig, maatregelen treffen. De analyse geldt tevens als uitwerkingsproject van het Ontwikkelingsplan Economie van het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) en levert leerervaringen op voor andere gemeenten. Het ROA en Zaanstad hebben aan Bureau Stedelijke Planning bv uit Gouda gevraagd de bedrijventerreinen hiertoe te analyseren.

Zaanstad wil de economische structuur van de gemeente versterken en diversificeren. De gemeente wil daarmee een grotere bijdrage leveren aan de regionale economische groei. Gezien de belangrijke rol van bedrijventerreinen voor de lokale en regionale economie is het van belang om het functioneren van bestaande bedrijventerreinen kritisch te analyseren. Bureau Stedelijke Planning zal daarom in opdracht van de gemeente Zaanstad en het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) drie bedrijventerreinen, die samen 159 ha beslaan, onder de loep nemen. De uitkomsten zijn nodig om te bepalen waar op korte en meer lange termijn ingrepen nodig zijn. Daarnaast kunnen de resultaten worden gebruikt voor toekomstige subsidieaanvragen. In samenwerking met OTB TUDelft heeft Bureau Stedelijke Planning een systeem ontwikkeld om het functioneren van bestaande bedrijventerreinen te analyseren.

De analyse richt zich op de bedrijventerreinen Molletjesveer, Noorderveld en Assendelft-Noord aan de noordkant van Zaanstad. Op basis van de resultaten kan de gemeente de nodige (beleids)maatregelen treffen (handhaving, upgrading, herstructurering, herprofilering of functieverandering) om zo het functioneren van de bedrijventerreinen te verbeteren. Voor het ROA vormt de monitor een pilot als uitwerking van het Ontwikkelings Plan Economie Regio Amsterdam (OPERA). Daarnaast levert de monitor leerervaringen en kennisuitwisseling op voor de regio Amsterdam. Het ROA wil daarmee de Zaanse ervaringen regionaal verspreiden, zodat zoveel mogelijk gemeenten tot een effectiever beheer en gebruik van bedrijfsterreinen kunnen komen.

Het onderzoek is in september 2005 van start gegaan en zal medio november 2005 zijn afgerond.

meer info:

 

 

*** Naar Nieuwsarchief ***

 

Nieuws

 

Uw bericht op bouwweb ?

Aanmelden


Bouwindex

..... en meer.

 


AEC info bouwinformatie.

 

 

 

 

 

Glasbok - transport van glas

c

 

 

verwijzing op Bouwweb - 25 euro

 

 

 

BouwWeb - de oudste bouwsite van Nederland ('95)
(e) info@bouwweb.nl
copyright © 1995-2023 bouwweb