Nieuws van en voor bouwgerelateerde bedrijven

6 mei 2006

Kabinet dwingt Tweede Maasvlakte zo nodig af

Kabinet dwingt Tweede Maasvlakte zo nodig af VAN ONZE CORRESPONDENT DEN HAAG - Het kabinet zal desnoods speciale bevoegdheden gebruiken om in het voorjaar van 2008 met de aanleg van de Tweede Maasvlakte te kunnen beginnen.

Dat staat in een brief die de ministers Karla Peijs (Verkeer en Waterstaat) en Sybilla Dekker (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) gisteren naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Zij noemen spoedige realisatie van het project van grote betekenis voor de toekomst van de Rotterdamse haven. 'Het Havenbedrijf Rotterdam meldt dat in de markt sprake is van grote interesse vanuit het internationale bedrijfsleven om zich op de Tweede Maasvlakte te gaan vestigen', aldus de beide bewindslieden. Voortvarende besluitvorming en realisatie zijn nodig voor het behoud van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven', zo schrijven zij.

Vorig jaar haalde de Raad van State een streep door het plan voor de Tweede Maasvlakte. Aanleg ervan zou negatieve gevolgen kunnen hebben voor de natuurwaarden in de Waddenzee en voor de agrarische sector in het Rijnmondgebied. Het plan, gegoten in de vorm van een planologische kernbeslissing (pkb), is inmiddels aangepast om tegemoet te komen aan de bezwaren. Inmiddels is echter een nieuw probleem opgedoemd en wel dat van de luchtkwaliteit, zo melden de ministers.

In Rijnmond zullen ook in 2020 nog de normen voor luchtkwaliteit worden overschreden. De Tweede Maasvlakte zal daaraan bijdragen en dat dwingt de overheid tot het treffen van compenserende maatregelen. De ministers denken het probleem te kunnen oplossen met maatregelen ter vermindering van de uitstoot door het verkeer op de. AIS, door de binnenvaart en door bedrijfsmatige activiteiten in het bestaande havengebied.

De te nemen maatregelen zullen juridisch verankerd moeten worden. Dat kan in de inmiddels herstelde pkb, maar dan zal opnieuw een proces van besluitvorming en beroepsmogelijkheden van start moeten gaan. De ministers wijzen dit af omdat het zal leiden 'tot verdere vertraging'.

Zij kiezen er daarom voor de maatregelen van het Rijk ter compensatie van de luchtverontreiniging op te nemen in het gemeentelijke bestemmingsplan voor de Tweede Maasvlakte. Belanghebbenden kunnen dan eventueel bezwaar maken bij de bestemmingsplanprocedure. In deze nieuwe route blijft 'de rechtsbescherming volledig gehandhaafd', aldus de twee bewindslieden.

Zij onderkennen wel dat deze route alle betrokken partijen dwingt de procedures tijdig en succesvol te doorlopen. 'Dit is alleen haalbaar met een uiterste inspanning van alle betrokken partijen, omdat onmiskenbaar de druk op de planning is toegenomen.' De ministers wijzen op enkele bijzondere bevoegdheden waarmee het kabinet kan ingrijpen. Zij noemen in dit verband de zogeheten Rijksprojectenprocedure. Deze biedt de mogelijkheid om bij projecten van nationaal belang de verantwoordelijkheid voor de uitvoering geheel bij het Rijk te leggen als lagere overheden geen of niet tijdig vervolgbesluiten nemen.
Verder noemen de bewindslieden de mogelijkheid van het geven van een bestuurlijke aanwijzing aan gemeenten door het Rijk of de provincie. Zo'n aanwijzing heeft een dwingend karakter en moet door een gemeentebestuur worden opgevolgd.

De ministers menen dat in de nieuwgekozen route het Rijk volop betrokken blijft bij het project. Wel is de directe zeggenschap mindef dan bij een gebruikelijke pkb-procedure en wordt de afhankelijkheid van de lagere overheden groter.
Met de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland is daarom afgesproken dat er nauw overleg zal worden gevoerd overhel onderling afstemmen van de procedures.

bron: Financieele Dagblad
Ook interessant


Thumbnail Image 1

Opinie

Thumbnail Image 1

Asset Management Infrastructuur

Thumbnail Image 1

Bouwnieuws


Thumbnail Image 1  Gravestate

Thumbnail Image 1

Asset Management Instituut

Thumbnail Image 1 

Badeta koffiebranders


Thumbnail Image 1

Waterbouwdag

Thumbnail Image 1

Extreem snelle hosting
Over ons


Bouwweb is in 1995 opgericht en was de eerste Internet Presence Provider voor de bouw en alle daaraan gerelateerde bedrijven.

 

 

Nieuws


Bouwnieuws 2023

Overzicht van pers- en nieuwsberichten van en voor de bouw. Uw bericht kan ook worden opgenomen.

 

Bouwopinie

Columns en opinierende berichten over projecten, studies en dissertaties met betrekking tot de bouw.

 

Contact


Bouwweb
van zuylen van nijeveltstraat 45A
2242 AJ wassenaar
e: redactie@bouwweb.nl